sakramenty

Sakrament Bierzmowania

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”.

Katechizm Kościoła Katolickiego 1285

Historia Sakramentu

W Starym Testamencie

prorocy zapowiadali, że Duch Pana spocznie na oczekiwanym Mesjaszu ze względu na Jego zbawcze posłanie. Zstąpienie Ducha Świętego na Jezusa, kiedy Jan udzielał Mu chrztu, było znakiem, że jest On tym, który miał przyjść, że jest Mesjaszem, Synem Bożym. Jezus poczęty za sprawą Ducha Świętego urzeczywistnia całe swoje życie i całe swoje posłanie w pełnej jedności z Duchem Świętym, którego Ojciec daje Mu „z niezmierzonej obfitości” (J 3, 34).

Ta pełnia Ducha nie miała pozostać jedynie udziałem Mesjasza, ale miała być udzielona całemu ludowi mesjańskiemu. Chrystus wielokrotnie obiecywał wylanie Ducha. Spełnił najpierw tę swoją obietnicę w dniu Paschy, a następnie w sposób bardziej zdumiewający w dniu Pięćdziesiątnicy. Apostołowie napełnieni Duchem Świętym zaczynają głosić „wielkie dzieła Boże” (Dz 2, 11), a Piotr oznajmia, że to wylanie Ducha jest znakiem czasów mesjańskich. Ci, którzy wówczas uwierzyli słowom Apostołów i pozwolili się ochrzcić, otrzymali z kolei dar Ducha Świętego .

Apostołowie

„Od tego czasu Apostołowie, wypełniając wolę Chrystusa, przez wkładanie rąk udzielali neofitom daru Ducha Świętego, który uzupełniał łaskę chrztu. Dlatego w Liście do Hebrajczyków wśród pierwszych elementów formacji chrześcijańskiej wymienia się naukę o chrzcie i wkładaniu rąk. To wkładanie rąk w tradycji katolickiej słusznie uznaje się za początek sakramentu bierzmowania, który w pewien sposób przedłuża w Kościele łaskę Pięćdziesiątnicy”.

Bardzo wcześnie do gestu wkładania rąk dodawano namaszczenie wonną oliwą (krzyżmem), aby lepiej wyrazić dar Ducha Świętego. To namaszczenie wyjaśnia imię „chrześcijanin”, które znaczy „namaszczony” i bierze początek od imienia samego Chrystusa, „którego Bóg namaścił Duchem Świętym” (Dz 10, 38). Obrzęd namaszczenia istnieje do naszych czasów zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie. Dlatego właśnie ten sakrament nazywa się na Wschodzie chryzmacją, namaszczeniem krzyżmem lub myronem, oznaczającym „krzyżmo”. Na Zachodzie nazwa bierzmowanie (confirmatio) sugeruje, że ten sakrament utwierdza chrzest i równocześnie umacnia łaskę chrzcielną.

Katechizm Kościoła Katolickiego 1285-1289

Zgodnie ze wskazaniami Konferencji Episkopatu Polski z 2017 roku, przygotowanie do bierzmowania w naszej parafii trwa trzy lata rozpoczynając się w 7 klasie szkoły podstawowej a kończąc w pierwszej klasie szkoły średniej.

To przygotowanie bezpośrednie dokonuje się poprzez udział w katechezie szkolnej i parafialnej poprzedzającej przyjęcie bierzmowania. Ten ostatni etap przygotowania bliższego powinien mieć jednak przede wszystkim charakter duchowy i polegać na udziale kandydata w systematycznych spotkaniach formacyjnych w parafii, celebracjach liturgicznych, a także rekolekcjach lub dniach skupienia.

Każdy rocznik prowadzony jest przez innego brata, który sam przygotowuje i prowadzi powierzoną sobie młodzież do duchowego przeżycia ostatniego z sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego

Chcę być bierzmowany

Aby dołączyć do grona kandydatów do bierzmowania należy na bieżąco słuchać ogłoszeń parafialnych na początku roku szkolnego, gdyż to wtedy zawiązuje się nowy rocznik kandydatów przygotowujących się do sakramentu bierzmowania. Gdy pojawi się takowe ogłoszenie, należy zjawić się na zapowiadanym spotkaniu przynosząc ze sobą potrzebne dokumenty: dane osobowe, świadectwo uczestnictwa w katechezie szkolnej, jeśli jesteś z poza parafii potrzebne będzie pozwolenie na bierzmowanie od twojego proboszcza, a jeśli chrzest odbył się poza naszą parafią to także odpis aktu chrztu świętego.

Uwaga!

Przygotowanie osób dorosłych do przyjęcia sakramentów chrześcijańskiej inicjacji – chrztu, bierzmowania i Eucharystii – odbywa się w ramach Centrum Ewangelizacyjnego Świętego Augustyna w Sandomierzu. Siostry Jadwiżanki wraz z katechistami świeckimi towarzyszą osobom dorosłym w drodze do sakramentów w Diecezji Sandomierskiej.
 

Spotkania w ramach przygotowania do bierzmowania z poszczególnych grup odbywają się w następujących terminach:

Grupa br. Kacpra

  • Terminy pojawią się wkrótce

Grupa br. Pawła

1. Spotkanie w miesiącu wrześniu: niedziela 24 o godzinie 9.00 w sali Jana Pawła II
2. Spotkanie w październiku: niedziela 22 o godzinie 9.00 w sali Jana Pawła II
3. Spotkanie w listopadzie: Niedziela 19 o godzinie 9.00 w Sali Jana Pawła II
4. Spotkanie w grudniu: Niedziela 17 o godzinie 9.00 w sali Jana Pawła II
 

 

Grupa br. Kazimierza

  1. O terminach spotkań br. Kazimierz informuje na bieżąco zainteresowaną młodzież.

Termin bierzmowania dla grupy prowadzonej  przez brata Pawła pojawi się jak tylko dostaniemy informację od księdza biskupa

Planowany termin to kwiecień przyszłego roku

Parafia Zwiastowania Pańskiego

Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów    

w Stalowej Woli – Rozwadowie

ul. Klasztorna 27                                     

37-450 Stalowa Wola

tel. 15 842 03 24; kom. 504 762 013

Nr konta parafii:

29 9430 0006 0000 1733 2000 0001

Nadsański Bank Spółdzielczy

Media społecznościowe