Grupa dzielenia

SŁOWEM BOŻYM

Wspólnota która spotyka się, by dzielić się Słowem Bożym, umieć je na nowo odczytywać w historii swojego życia.

Kilka słów o tym, kim jesteśmy

„Tylko Duch Święty jest w stanie sprawić, że Słowo, czytane i zrozumiane przez czytelnika, dzięki jego inteligencji i mądrości (lectio), rozważane z uwagą i słuchane z miłością w sercu (meditatio) stanie się prawdziwą modlitwą (oratio) i owocną kontemplacją (contemplatio). Tylko Duch Święty pozwala Słowu na „wcielenie się” w życie i przemianę (conversio) oraz uczynienie z chrześcijanina swojego przekonywującego świadka (testificatio) poprzez podjęcie konkretnych zobowiązań (actio)”. Gianni Cappelletto.

W 2008 roku grupa parafian przyszła do Gwardiana z prośbą o zgodę na założenie grupy dzielenia Słowem Bożym. Sami chcieli. Rozczulony Gwardian nie mógł odmówić i zaproponował do opieki Brata Jacka Węgrzyna. 

Statut Wspólnota otrzymała w roku 2009 ustalając Duchowość Kręgu Biblijnego, czyli posłuszeństwo Kościołowi, który głosi i wyjaśnia Słowa Boże, czytanie Pisma świętego, medytację słowa Bożego i zachowywanie go w sercu na wzór Niepokalanej Bogurodzicy Dziewicy oraz świadectwo życia wg Ewangelii. Jako katolików obowiązuje nas katolicka interpretacja Pisma świętego.

Zgodnie ze Statutem każdy z uczestników, jeśli chce, dzieli się tym, jak rozważane słowo Boże on sam na dzisiaj rozumie i w jaki sposób to Słowo do niego przemawia, dojrzewając do przyjęcia Słowa w całej Jego pełni tak, jak Go rozumie i w wierze przyjmuje Kościół katolicki. Uczestnicy Kręgu Biblijnego, modląc się i rozważając słowo Boże w łączności z Kościołem Katolickim i pod Jego opieką, czerpią z niego moc do nawrócenia, są zachęceni do coraz głębszego życia według wiary we wspólnocie Kościoła, która karmi się słowem Bożym i sakramentami, a w szczególności sakramentami pokuty i Eucharystii.

Statut zakłada też, że uczestnicy Kręgu biorą udział w spotkaniach w pierwszej kolejności ze względu na miłość do Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła: dzielimy się wyłącznie wiarą, rozumieniem, przeżyciami i spostrzeżeniami. Nie wynosimy z Kręgu treści dzielenia osób drugich. 

Obecnym opiekunem wspólnoty jest Brat Tadeusz Bargiel, Krąg na dziś liczy 9 osób. 

Trudno jest mówić o osiągnięciach grupy zajmującej się medytacją i kontemplacją, bo osiągnięcia w tym przedmiocie są niemierzalne. Faktem jest, że każdy z uczestników radośnie dzieli się tym, jak wiele daje nam możliwość usłyszenia tego, że przecież to samo Słowo mówi do każdego z nas co innego, a równocześnie jak często Słowo odpowiada na nasze pytania dzieleniem innego uczestnika wspólnoty. To żywe Słowo jest w stanie pobudzić nas do podejmowania wyzwań życia, wspiera nas i pomaga wychodzić nam do innych ludzi z miłością.

Do łatwo dostrzegalnych działań można zaliczyć regularne publikowanie przez nas dzielenia Słowem Bożym w Gazetce Parafialnej „Na Szlaku” pod wspólnym tytułem „Nowy Wymiar Filakterii”. Zdarzało się nam włączać w działalność charytatywną innych grup, ostatnio natomiast, świętując urodziny naszych członków, przekazujemy wpłaty na konto wskazanego przez solenizanta dzieła (tu Duch Święty przemówił do serca Agnieszki Stachery-Zając, która zaproponowała nam tak fantastyczny sposób świętowania).

Wspólnota spotyka się obecnie w czwartki o godzinie 19.00 w „Małym Refektarzu”, a zgłosić się można do niej pytając furtiana!  Jesteśmy otwarci na spragnionych dzielenia się Słowem we Wspólnocie – w spotkaniach Kręgu Biblijnego mogą brać udział wyłącznie katolicy i wierni żyjący w pełnej jedności z Kościołem Katolickim; inne osoby zwracają się do duszpasterza Kręgu Biblijnego. Szczególnie zapraszamy mężczyzn chętnych do mierzenia się z trudem ciszy, co chyba jest jednym z największych wyzwań dla tych, którzy na co dzień zajmują się aktywnością.  

Ps. Agnieszka Szczęch: Jednym z najważniejszych dla mnie doświadczeń dotyczących mojego udziału w Kręgu Biblijnym była Boża pomoc w przeprowadzeniu mnie przez umieranie mojej mamy. W mojej pamięci, tuż po okresie, kiedy wspólnota modliła się Księgą Apokalipsy i ją zgłębiała moja mama zmarła. Nie prosiłam o to, ale na pogrzeb, który odbywał się w mojej rodzinnej parafii proboszcz wybrał fragment Objawienia Janowego.  Czytanie wspominające o tym, że w nowym niebie i nowej ziemi otarta zostanie wszelka łza (Ap 21, 4) było dla mnie pocieszającym, czułym Bożym dotykiem.

quotes123.png

„Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa”

List do Rzymian 10,17

Zapraszamy do kontaktu

Jeśli chcesz się z nami spotkać i poznać naszą grupę to serdecznie zapraszamy. 

Nasze spotkania odbywają się we wtorki o godz. 19.15 w tzw. małym refektarzu.

Opiekunem naszej grupy jest br. Tadeusz

br. Tadeusz Bargiel OFMCap 

opiekun Grupy Dzielenia Słowem Bożym

w naszej parafii

Świadectwo Agnieszki

To, co najbardziej przekonuje mnie do kroczenia drogą Kręgu Biblijnego to świadectwo życia. Jestem już w nim kilka lat, na przestrzeni których, spotkałam w nim osoby, których życie pokazało mi, że to wszystko, co przeżywamy na spotka­niach, przenosi się na codzienność.

Miałam wielokrotnie możliwość przebywania z tymi oso­bami w „sytuacjach świeckich” i niejednokrotnie byłam oczaro­wana tym, jak mądrze można przeżyć życie kierując się Biblią. Tam, gdzie kończyło się ludzkie rozumowanie, nie stawali przed ścianą, ale rozpoczynali przepiękną drogę wedle Bożego zamy­słu. Przebywanie z nimi było przywilejem i pozostawiło w moim sercu niezatarty ślad, że życie Słowem Pańskim ma coś ze smaku wieczności i zwycięstwa.

To o czym piszę, ma również odzwierciedlenie w struktu­rze spotkania i jego celach. Forma, która jest dzieleniem, a nie dyskusją daje ostatnie Słowo Bogu, nie mnie. Motywem prze­wodnim uczestnictwa w Kręgu ma być miłość do Jezusa Chry­stusa i Jego Kościoła. Jest to moje osobiste spotkanie z Bogiem poprzez Jego Słowo, dlatego staram się unikać ogólnych racji a bardziej wnikać w głąb siebie, dzielić się tym, co Słowo mówi do mnie.

Jest to święty czas dla każdego uczestnika, dlatego główny nacisk stawiany jest na niekomentowanie czyjejś wypowiedzi, nie udzielanie rad czy wszczynanie dyskusji. Kiedy jedna osoba mówi, inne słuchają, ale aktywnie, otwartym sercem. W tej ciszy zasłuchania w historię jaką Pan tworzy z moim bliźnim, również mówi On i do mnie. Ma ku temu miejsce i moją pogodę ducha, gdyż nie jestem zajęta obmyślaniem argumentów, kontrargu­mentów czy rad. Jest to cudowne odpocznienie, w którym Bóg rzeźbi moje życie, a Duch Święty spisuje ciąg dalszy historii zba­wienia, w której moja historia stanowi pokaźny fragment.

Agnieszka Stachera-Zając

Parafia Zwiastowania Pańskiego

Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów    

w Stalowej Woli – Rozwadowie

ul. Klasztorna 27                                     

37-450 Stalowa Wola

tel. 15 842 03 24; kom. 504 762 013

Nr konta parafii:

29 9430 0006 0000 1733 2000 0001

Nadsański Bank Spółdzielczy

Media społecznościowe